Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp sabiedriskā labuma organizāciju Latvijas Audžuģimeņu biedrība, reģistrācijas Nr.40008008996, juridiskā adrese: Viršu iela 17-53, Rīga, LV-1035, tās vadītājas Ilzes Golveres personā ( turpmāk tekstā-Pakalpojuma sniedzējs), no vienas puses un  Ziedotājs, kas veic ziedojumu interneta vietnē www.labiedriba.lv. Distances līgums attiecas uz visiem ziedojumiem, kas veikti interneta vietnē www.labiedriba.lv.

 1. Ziedotājs veic ziedojumu un Pakalpojuma sniedzējs nodrošina ziedojuma izlietojumu atbalsta sniegšanai audžuģimenēm, aizbildņiem un šajās ģimenēs ievietotajiem bērniem, piemēram, pārtikas paku sagatavošanai, nometņu organizēšanai, integrācijas un izglītojošu pasākumu organizēšanai.
 2. Ziedotājs veic ziedojumu, aizpildot attiecīgu ziedojuma formu pakalpojuma sniedzēja mājas lapā www.labiedriba.lv, veicot ziedojumu, Ziedotājs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, personas kodu un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Ziedot“. 
 3. Ziedojamo summu apmērs tiek paredzēts pēc izvēles 5 eiro; 10 eiro; 15 eiro, kā arī iespēja pašam izvēlēties ziedojamo summu līdz 1000 eiro.

 

 1. Ziedotājs var vērsties pie biedrības ar iesniegumu, lūdzot atgriezt ziedoto naudu, ja ziedojums tiek veikts kļūdas dēļ vai tehnisku problēmu dēļ ziedotā summa neatbilst summai, kuru izvēlējies Ziedotājs.
 2. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ziedotājs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.
 3. Veicot ziedojumu tiek apstrādāti sekojoši Ziedotāja personu dati:
 • Privātpersona - vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa numurs;
 • Juridiskā persona – uzņēmuma nosaukums, vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts, tālruņa numurs.
 1. Ziedotāja dati tiek izmantoti atskaišu sagatavošanai Valsts ieņēmumu dienestam.
 2. Ziedotājam ir tiesības lūgt informāciju par Pakalpojumu sniedzēja apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar Ziedotāju.
 3. Ja Ziedotājs uzskata, ka Pakalpojuma sniedzēja apstrādātie personas dati par Ziedotāju nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši, Ziedotājam ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot.
 4. Ja Pakalpojuma sniedzējs apstrādā  Ziedotāja personas datus, pamatojoties uz Ziedotāja piekrišanu, Ziedotājs  ir tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt.