Mērķi un darbības virzieni

Biedrības misija ir veicināt un atbalstīt bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimeniskā vidē.

Galvenie biedrības darbības virzieni:

  • Bāreņu  vai bez vecāku gādības palikušo bērnu integrēšana sabiedrībā. Lai dotu iespēju bāreņiem veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā, LAB katru gadu organizē svētku pasākumus visām biedrības ģimenēm Lieldienās un Jaunajā gadā. Ģimenes tiek aicinātas apmeklēt dažādus kultūras pasākumus, piemēram, teātra izrādes (vidēji 15 reizes gadā), kino seansus (vidēji 5 reizes gadā), muzejus (2 reizes gadā). Jauniešu grupa vismaz reizi gadā gadā piedalās ES jauniešu apmaiņas programmā. 
  • Sociālā palīdzība aizbildņiem un audžuģimenēm. Lai sekmētu materiālo nodrošinājumu un atbalstītu bērnu pilnvērtīgu audzināšanu ģimenē, LAB sadarbojoties ar vietējiem un ārzemju sponsoriem, sniedz ģimenēm sociālo palīdzību. Ģimenes saņem pārtikas grozus un humāno palīdzību. Katru gadu tiek rīkota akcija "Skolas bērniem jāiet skolā", kuras laikā tiek sagādātas mācību gada uzsākšanai nepieciešamās kancelejas preces. 
  • Semināri, konferences, pieredzes apmaiņa . Informējam par tiesībām un pienākumiem, iepazīstinām ar LR un ES likumdošanu sociālajā un bērnu tiesību jomā (vismaz vienu reizi gadā). LAB ir organizējusi konferences „Mēs – bērnu interešu labā” (2009), „Ģimeniska aprūpe – drošais pamats” (2011);
  • Sadarbība ar valsts, pašvaldības institūcijām, NVO, citu valstu organizācijām un sponsoriem. LAB ir Alternatīvās Bērnu Aprūpes Alianses partneris un piedalās visās Alianses aktivitātēs – tiekas ar Saeimas deputātiem, rīko akcijas un pasākumus, iesniedz priekšlikumus izmaiņām likumdošanā, lai tiktu ievērotas aizbildņu kā LAB mērķa grupas intereses. Ir izveidojusies cieša sadarbība ar Vecumnieku un Stopiņu sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām. Tiek veidota sadarbība ar Rīgas pašvaldības un Limbažu sociālajām institūcijām. Tikšanās ar Saeimas deputātiem, lai informētu par LAB darbību un aktualitātēm bērnu alternatīvās aprūpes jomā.
  • Darbs ar masu medijiem. Darbs tiek veikts, lai veidotu izpratni par aizbildņu un audžuģimeņu darba nozīmīgumu, ietekmējot ģimenes politikas veidošanu valstī. Publikācijas tiek sagatavotas pāris reizes gadā, pēdējā intervija publicēta Rīgas apriņķa avīzē. Reportāžas Latvijas TV kanālos par Latvijas prezidenta A. Bērziņa piedalīšanos LAB Jaungada pasākumā, par prezidenta kundzes D.Seisumas kļūšanu par LAB patronesi un biedrības apmeklējumu.

Ziedojot Latvijas Audžuģimeņu biedrībai kā Sabiedriskā labuma organizācijai variet saņemt nodokļu atvieglojumus:

 fiziskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides – fiziskas personas apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.

 juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides – rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām nodokli var samazināt trīs dažādos veidos. Ziedotājs var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:

1) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

2) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;

3) samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu - ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm.