Atbalsta centrs "Dzeguzēns"

 

Mūsu mērķis

Mēs sniedzam psihosociālu atbalstu un pakalpojumus audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm un audžuģimenēs ievietotajiem bērniem.

Mūsu uzdevumi ir sekojoši:

  1. nodrošināt atbalsta centra speciālistu (sociālo darbinieku, psihologa) konsultācijas, kā arī citu speciālistu konsultācijas pēc nepieciešamības (bērnu psihiatra, fizioterapeita u.c.);
  2. nodrošināt iespēju audžuģimenēm un aizbildņiem piedalīties atbalsta grupās iekšējo resursu stiprināšanai un problēmu risināšanai.
  3. organizēt audžuģimenē vai specializētajā audžuģimenē ievietotā bērna saskarsmi ar vecākiem, brāļiem (pusbrāļiem), māsām (pusmāsām), radiniekiem vai bērnam tuvām personām;
  4. nodrošināt mācības topošajām audžuģimenēm un potenciālajiem adoptētājiem;
  5. nodrošināt ikgadējās pilnveides apmācības audžuģimenēm.

Mazliet par ārpusģimenes aprūpes veidiem

Ārpusģimenes aprūpe ir aprūpe, kas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem tiek nodrošināta pie aizbildņa, audžuģimenē, bērnu aprūpes iestādē

Aizbildnis - persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Audžuģimene - ģimene, kas bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un bāreņiem nodrošina aprūpi un ģimenisku vidi, līdz bērna atgriešanās brīdim ģimenē, adopcijai, aizbildnības nodibināšanai vai ievietošanai aprūpes iestādē.

Specializētā audžuģimene — audžuģimene, kas nodrošina aprūpi noteiktas mērķgrupas bērnam, kuram ir nepieciešama īpaša aprūpe.

Bērnu aprūpe iestādē ir aprūpes veids iestādē, kurā tiek nodrošināta sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī bērniem, kuriem nepieciešama sociālā rehabilitācija vai īpaša aprūpe veselības stāvokļa dēļ.

Mūsu komanda

  • Kooridnātore Aiva Baufale tālrunis: +37122017139 
  • Sociālā darbiniece Gundega Filatova 
  • Sociālā dabiniece Karīna Vēgnere 
  • Sociālais darbinieks Edmunds Rītiņš

Mēs atrodamies:

Mazā Klijānu iela 5, 3.stāvā Rīga, LV-1012

Saziņai:

e-pasts: ac.dzeguzens@gmail.com , tālrunis: +37122017139 

Darba laiks:

P. 9.00-17.00

O.9.00-17.00

Tr. 9.00-17.00

C.9.00-17.00

P.9.00-17.00