2014

Ģimeniskā aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai nr.1.

Projekta ”Ģimeniska aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai” mērķis ir kompleksa sociālā atbalsta sniegšana aizbildņu ģimenēm, nodrošinot sociālo pakalpojumu - mentora programmu aizbildņiem un sociālās atstumtības riskam pakļauto, aizbildnībā esošo bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā. Prjekta mērķa grupas ir aizbildņu ģimenes, aizbildnībā esošie bērni un jaunieši, kā arī personas ar invaliditāti.

Laika posmā no 2014.gada septembra līdz 2016.gada aprīlim tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

1.Izstrādāta rokasgrāmata „Atbalsts aizbildņu un audžuģimenēm”;

2.Sniegts atbalsts aizbildņiem un audžuģimenēm, kuru aprūpē atrodas problemātiskie bērni (2.1.Apmācības potenciālajiem aizbildņu mentoriem; 2.2.Apmācīto mentoru vadītās atbalsta grupas aizbildņiem; 2.3.Mentora individuālās konsultācijas aizbildņu ģimenēm);

3.Sniegts atbalsts aizbildnībā un audžuģimenēs esošajiem bērniem - radošās laboratorijas, angļu valodas darbnīcas, e-konsultācijas;

4.Sniegts atbalsts aizbildnībā un audžuģimenēs esošajiem jauniešiem -starpkultūru vakari, aktivitātes ar tūrisma elementiem, projektu pēcpusdienas;

5.Īstenota nometne „Laime ir ģimenē”,

6. Sagatavota grāmata „Laime ir ģimenē”.

Aktivitātes tiks īstenotas sadarbībā ar projekta partneriem Linnea Kompetansesenter (Norvēģija) un Vecumnieku sociālo dienestu.

Visu plānoto aktivitāšu īstenošanai ir paredzēti 49857,06 EUR. Projektu ”Ģimeniska aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

— 24. septembris 2014