2014

Ģimeniskā aprūpe-drošais pamats bērna attīstībai nr.4.

Novembrī projekta „Ģimeniskā aprūpe – drošais pamats bērna attīstībai” ietvaros tiks uzsākts mentoru apmācību cikls. Apmācītas tiek 10 personas no dažādiem Latvijas reģioniem, kurām ir personiskā pieredze bērnu aprūpē, ir atbilstoša izglītība pedagoģijas, psiholoģijas vai sociālajā jomā, kā arī ir skaidra motivācija.

Mentoru apmācības notiek Rīgā, atbalsta centrā „Dzeguzēns” un Vecumniekos. Apmācību programma ir izstrādātā sadarbībā ar Norvēģijas partneriem no Linnea Resursu centra, kuri nu jau 3 reizes klātienē ir piedalījušies apmācību procesā.

Apmācībām ir pieteikušās gan paši aizbildņi un audžuvecāki, gan arī sociālo dienestu darbinieki, tāpēc īpaši vērtīgas ir apmācību procesa diskusijas. Tās ļauj uz konkrētām problēmsituācijām palūkoties no dažādiem aspektiem.

Norvēģijas un citu Eiropas valstu pieredze liecina, ka viena no veiksmīgākajām atbalsta formām aizbildņiem un audžuģimenēm ir mentors. Kas ir „mentors”? Ar mentora jēdzienu saprot padomdevēju - gudru, saprotošu palīgu, kurš ir gatavs sniegt atbalstu un dalīties ar pieredzi citu labā un kam piemīt šim darbam nepieciešamās kompetences.

Ar mentoriem ir noslēgta savstarpēja vienošanās par atbalsta grupu vadīšanu pēc apmācībām. Pavasarī katrs apmācītais mentors savā dzīvesvietā praktiski vadīs atbalsta grupu un būs gatavs sniegt individuālas konsultācijas aizbildņiem un audžuģimenēm.

Projekta ietvaros turpinās aktivitātes arī ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem. Atbalsta centrā „Dzeguzēns” turpinās radošās laboratorijas (ceturtdienās 16.00.), jauniešu projektu pēcpusdienas, ir pieejamas e-konsultācijas.

Ir sākušās angļu valodas nodarbības (pirmdienās 16.00.), kurās tiek apgūta sarunvaloda, kas nepieciešama visparastākajās ikdienas situācijās. Uz nodarbībām gaidām bērnus ar dažādām priekšzināšanām. Galvenais – ir jābūt gribai iemācīties mazliet vairāk!

Par mentoru apmācībām un citām projekta aktivitātēm sīkāku informāciju varat iegūt sazinoties ar projekta vadītāju: aiga@labiedriba.lv

Aktivitātes tiks īstenotas sadarbībā ar projekta partneriem Linnea Kompetansesenter (Norvēģija) un Vecumnieku sociālo dienestu. Projektu ”Ģimeniska aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 

 

 

— 24. decembris 2014