2015

Ģimeniskā aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai nr.12.

Projekta mērķis - kompleksa atbalsta sniegšana aizbildņu ģimenēm, nodrošinot sociālo pakalpojumu - mentora programmu aizbildņiem un sociālās atstumtības riskam pakļauto, aizbildnībā esošo jauniešu integrācija sabiedrībā - ir sasniegts daļēji, jo aktivitātes tiks turpinātas līdz 2016.gada aprīlim. 

Informācija par iespēju piedalīties projekta aktivitātēs ir izvietota biedrības ofisa telpās un atbalsta centrā „Dzeguzēns”, tā tika publicēta biedrības mājas lapā un www.facebook.com profilā, izsūtīta sociālajiem dienestiem, ar kuriem ir izveidojusies aktīva sadarbība.

Par cik sociālās atstumtības riskam pakļautās grupas parasti ir pasīvas un izvairīgas, aktivitāšu īstenošanas laikā ir nepieciešama papildus motivācija, ne tikai informēšana. Projekta koordinators, mentors un sociālais darbinieks ģimenes uzrunāja arī sazinoties telefoniski un tiekoties klātienē. Salīdzinoši liels laika patēriņš ir nepieciešams, lai nodrošinātu regulāru un aktīvu dalībnieku piedalīšanos projektā. Uzsākot projektu, pirms katras aktivitātes dalībnieki gaidīja atgādinājumu.

Mentoru atlase tika veikta individuāli tiekoties ar pretendentiem. Galvenie atlases kritēriji bija līdzšinējā pieredze ārpusģimenes aprūpes jomā, iegūtā izglītība un motivācija. Ar mentoriem ir noslēgti līgumu, ka pēc apmācībām savā dzīvesvietā viņi vadīs atbalsta grupas.

Rokasgrāmata „Atbalsts aizbildņiem un audžuģimenēm”  projekta sākumā tika izstrādāta sadarbojoties projekta koordinatoram, sociālajam darbiniekam, mentoriem un projekta partneriem. Rokasgrāmata (186.lpp.) sastāv no 10 strukturētām nodaļām ar teorētisko un praktisko daļu. Katrā nodaļā ir iekļauta informācija par drošās piesaistes „Zvaigznes modeļa” izmantošanu ārpusģimenes aprūpes jomā, kas iegūta no Norvēģu partneru pieredzes.

Kopumā ir notikušas 10 apmācības. Iesniegumā tika plānotas 10 intensīvas apmācības, bet par cik projekta partneri no Norvēģijas ir piekrituši turpināt tikties klātienē ar metoriem līdz projekta noslēgumam (izmantojot savu finansējumu), tad apmācības tiek turpinātas. Faktiski tiks organizētas vismaz 15 apmācības.

Darbu ir uzsākušas atbalsta grupas. Tās šobrīd darbojas Kuldīgā, Priekuļos, Vecumniekos, Rīgā (2.gr.), Alūksnē, Valmierā un Limbažos. Kopā 8 atbalsta grupas. Regulāri ir pieejamas mentora individuālās konsultācijas.

Plašs aktivitāšu klāsts ir bijis nodrošināts arī aizbildnībā esošajiem bērniem un jauniešiem. Radošās laboratorijas. Laboratoriju norises laiks vidēji 2 stundas. Pirmajās nodarbībās lielāks akcents tiks likts uz vizuālās mākslas elementiem, papildus apgūtas auduma apdrukās, sveču liešanas, papīra plastikas prasmes. Kopumā dalībniekiem ievērojami uzlabojušās savstarpējās komunikācijas prasmes. Pilnveidojas radošās prasmes, drosmīgāk tiek paustas savas idejas. Ir notikušas 20 radošās laboratorijas.

Kopš janvāra notiek angļu valodas darbnīcas. Ir iespējams trenēties sarunāties par tādām tēmām kā iepazīšanās (standartfrāzes + kā to darīt radoši!), hobiji (ko te patīk darīt, ko ieteiktu citiem, kāpēc), diskusija – uz kurieni visa grupa kopīgi varētu ceļot (mērķis-sava viedokļa aizstāvēšana, vienošanās par kopēju risinājumu), sapņi un nākotnes plāni, kopējs launags (ēdienu nosaukumi, frāzes pie galda, „ko teikt, kad nav ko teikt!”)

Ir notikuši 7 starpkultūru vakari. Tajos tika izmantota šo valstu nacionālā un raksturīgākā mūzika. Gatavotas prezentācijas par mākslu, arhitektūru, sadzīvi u.tt. Dalībnieki dalījās ar saviem priekšstatiem un zināšanām par konkrēto valsti. Tika organizētas diskusijas par izplatītākajiem stereotipiem, kas saistās ar izvēlētajām valstīm. Jaunieši tiek iesaistīti arī tūrisma aktivitātēs un projektu pēcpusdienās. Šo aktivitāšu galvenais uzdevums ir iedrošināt dalībniekus izrādīt iniciatīvu, īstenot savas ieceres, kopīgi mācīties risināt jau praktiskos jautājumus – sastādīt maršutu, izvērtēt pasākuma saturu, plānot budžetu u.tt.

Paralēli klātienes aktivitātēm, kas notiek atbalsta centrā „Dzeguzēns”, bēniem un jauniešiem ir pieejamas arī e-konsultācijas. Projekta ietvaros ir īstenots liels pasākums - vasaras nometne „Laime ir ģimenē”. Nometnē piedalījās 50 personas – aizbildņu un audžuģimenēs plašā vecuma amplitūdā. Nometnes mērķis bija ģimenes saliedēšana.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

 

 

— 30. septembris 2015