Projekti

Ģimeniskā aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai nr.18.

Projekts „Ģimeniskā aprūpe-drošais pamats bērna attīstībai” tuvojas noslēgumam. Tā ietvaros ir veikts vēl viens liels darbs - esam sagatavojuši savu pirmo grāmatu. Grāmata „Laime ir ģimenē” sastāv gan no teorētiskas informācijas, gan no metodēm, kas var noderēt vadot atbalsta grupas, gan arī no pavisam reāliem dzīves stāstiem.

Nodaļā „Ģimeņu stāsti” ir publicētas dažas no projekta „Ģimeniskā aprūpe – drošais pamats bērna attīstībai” ietvaros veiktajām intervijām. Lai rastos pēc iespējas plašāks priekšstats par ārpusģimenes aprūpes jomu, ir izvēlētas intervijas gan ar aizbildņiem, gan audžuģimenēm, gan pašiem jauniešiem, kuri ir uzauguši vai nu pavisam svešās vai radu ģimenēs. Intervijas tika veiktas dažādi – tiekoties klātienē, sarakstoties e-pastos, vai arī brīvā formā aprakstot savu dzīves stāstu. Ir respektēta ģimeņu vēlme saglabāt anonimitāti. Ikdienas sarunās šādas tēmas un jautājumi netiek skarti, jo ir sarežģīti un grūti par to runāt. Ir piedzīvoti sāpīgi brīži, ir pieļautas kļūdas, ir lietas, kuras gribētos aizmirst. Ne visas uzrunātās ģimenes bija gatavas atklāt savas pārdomas un sajūtas. Liels paldies tām, kurām izdevās atrast gan laiku, gan drosmi!

Svarīga grāmatas sadaļa ir „Drošā pamata modelis: piesaistes un dzīvesspēka veicināšana ārpusģimenes aprūpē un adopcijā”. Dažas no Drošā pamata modeļa metodēm Latvijas Audžuģimeņu biedrības pārstāvji bija iepazinuši pieredzes apmaiņas braucienā uz Linnea Kompetansesenter (Norvēģija), daļa no tām tika izmantotas mentoru apmācībās Rīgā. Katru reizi dalībnieki šo pieeju atzina par efektīvu un salīdzinoši inovatīvu Latvijā, kas savukārt mums radīja pozitīvu zinātkāri par modeļa pirmavotiem.

Materiāla publicēšana latviešu valodā nebūtu iespējama bez Lienes Liepiņas pārliecības, ka neskatoties uz to, ka materiāls ir sarežģīts, tas ir ļoti vērtīgs un noderīgs arī Latvijas aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem. Paldies par apņēmības iztulkot šo materiālu, par autortiesību jautājumu nokārtošanu, kā arī par pacietīgo iedziļināšanos terminu latviskošanā. Grāmatā ir pieejams precīzi tulkots materiāls.

Grāmatas noslēgumā ir iekļauti 10 nodarbību paraugi potenciālajiem mentoriem. Ceram, ka grāmata būs noderīgs materiāls organizācijām un sociālajām institūcijām, kas strādā ar ģimenēm, kuru aprūpē ir bez vecāku gādības palikušie bērni un jaunieši. Grāmata var būt noderīga pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālistiem un aizstāvjiem, kuriem rūp bez vecāku gādības palikušo bērnu dzīves kvalitāte. Tā var būt noderīga ikvienam interesentam, kurš vēlas uzlabot attiecības ar pieņemtajiem vai bioloģiskajiem bērniem. 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

— 31. marts 2016