Projekti

Ģimeniskā aprūpe - drošais pamats bērna attīstībai nr.20.

Ar konferenci „Ģimeniskā aprūpe-drošais pamats bērna attīstībai” noslēdzās 2 gadu laikā īstenotais projekts. Projekta mērķis bija kompleksa sociālā atbalsta sniegšana aizbildņu un audžuģimenēm, nodrošinot 1)sociālo pakalpojumu - mentora programmu aizbildņiem 2)sociālās atstumtības riskam pakļauto, aizbildnībā esošo bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā.

Ar komplekso pieeju tika saprasts, ka aktivitātes ir paredzētas gan aizbildņiem un audžuģimenēm, gan bērniem, gan jauniešiem, tai skaitā bioloģiskajiem bērniem un jauniešiem. Gribējās, lai ir pēc iespējas plašāks teritoriālais pārklājums - Rīga, Vecumnieki, Limbaži, Kuldīga u.c. Daudzveidīgas bija arī projekta aktivitātes.

Uzsākot projektu tika izstrādāta rokasgrāmata „Atbalsts aizbildņiem un audžuģimenēm”, kas tika izsūtīta saistītajām organizācijām un joprojām ir elektroniski pieejama biedrības mājas lapā. Rokasgrāmatā ir detalizēti apraksti 10 mentoru apmācību nodarbību paraugi. Tie ir praktiski pielietojami vadot arī atbalsta grupas aizbildņiem un audžuģimenēm.

Visu projekta īstenošanas laiku sadarbībā ar projekta partneriem no Norvēģijas (Linnea Kompetansesenter) tika turpinātas mentoru apmācības, jo projekta partneri pārliecināja, ka apmācībām ir jābūt fokusētām uz pieredzē balstītām zināšanām. Teorētiskas zināšanas tika saņemtas, kas praktiski vadot atbalsta grupas savā dzīvesvietā, mentori saskārās ar konkrētām problēmsituācijām. Kopumā notika 16 mentoru apmācības. Kopš 2015.gada pavasara mentori trenējas vadīt atbalsta grupas dzīves vietās.

Bērniem un jauniešiem atbalsta centrā „Dzeguzēns” tika organizētas tādas aktivitātes kā radošās laboratorijas, kurās darbojāmies gan individuāli, gan grupās, gan pavisam radoši, gan arī apguvām praktiskākas prasmes, piemēram, liet sveces. Tika rīkoti starpkultūru vakari, kuros tikāmies arī ar dažādu valstu studentiem, centāmies saprast cik patiesi ir mūsu stereotipi. Esam devušies pārgājienos un braukuši ekskursijās, ir bijis pat 2 dienu piedzīvojums Liepājā. Bija iespējams uzlabot angļu sarunvalodas prasmes. Ir bijušas pieejamas e-konsultācijas. Projektu pēcpusdienu laikā ir izstrādāti jauni projekti, kuru īstenošana turpinās šajā un iespējams vēl turpmākajos gados.

Daļa no ģimenēm piedalījās vasaras nometnē, kuras galvenais mērķis bija ģimeņu saliedēšana. Lielākais nometnes ieguvums – vecākiem bija iespēja no malas vērot bērnus, kā viņi saprotas ar citiem bērniem, pieaugušajiem, kā risina konfliktus. Ir iespēja neierastā vidē būs visiem kopā, izvērtēt kādas ir attiecības ar bērniem, vērot sevi.

Projekta noslēgumā daļā tika izstrādāta grāmata ‘Laime ir ģimenē”, kurā ir publicētas intervijas ar biedrības ģimenēm, tulkots vērtīgs materiāls „Drošā pamata modelis piesaistes un dzīvesspēka veicināšanai ārpusģimenes aprūpē un adopcijā”, kā arī publicēti izstrādātie nodarbību paraugi, kas izmantojami atbalsta grupu vadīšanai. Grāmatu bez maksas ir iespējams saņemt Latvijas Audžuģimeņu biedrībā.  

Projektu „Ģimeniskā aprūpe – drošais pamats bērna attīstībai” finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

— 27. aprīlis 2016